Wat is Tweetalig Onderwijs?

Op het Marnix College is het mogelijk Tweetalige VWO te volgen. Deze opleiding wordt aangeboden in de klassen 1 tot en met 3 op het TVWO. Hierna stromen de leerlingen in het reguliere VWO (gymnasium met Latijn, of atheneum),  met mogelijkheid tot het volgen van het Honours Programma in de bovenbouw. Het belangrijkste verschil tussen het TVWO en het gewone onderwijs is de taal die in de klas gesproken wordt. Ongeveer de helft van de lessen van het TVWO wordt in het Engels gegeven. In de eerste klas betreft dit de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, techniek/informatiekunde, levensbeschouwing, Eio, en lichamelijke opvoeding. Later komen daar nog vakken als mediawijsheid, natuurkunde, Global Perspectives, Food Issue/Communication Skills en maatschappijleer bij.

TVWO-ers krijgen gedurende jaren 4, 5 en 6, tijdens het honours programme, de gelegenheid om op te gaan voor een internationaal erkend examen voor het Engels: het Cambridge Proficiency exam. Verder wordt er van Honours leerlingen verwacht dat zij hun profielwerkstuk (extended essay) in het Engels schrijven. Aan het einde van het derde jaar ontvangen de leerlingen landelijk erkende TTO-certificaten: het Nuffic Junior Certificate en het Cambridge English Checkpoint certificate en het Cambridge Global Perspectives certificate.

Tweetalige opleiding, een grenzeloze opleiding!
Het Engels speelt in onze maatschappij een steeds grotere rol. In steeds meer bedrijven en organisaties is Engels de voertaal en ook het aantal opleidingen dat Engelstalig is, groeit. Een goede beheersing van het Engels kán daarom onontbeerlijk zijn. Het Marnix College is één van de meer dan 150 scholen in Nederland die naast een reguliere VWO-opleiding ook een tweetalige VWO-opleiding aanbiedt.

Verschillen met het reguliere VWO
Op deze tweetalige VWO-opleiding leren leerlingen hetzelfde als op een reguliere VWO-opleiding, maar wordt een groot deel van de vakken in het Engels gegeven. Er is méér aandacht voor Europese en mondiale thema’s en er worden jaarlijks verschillende internationale activiteiten georganiseerd. Je moet dan denken aan een excursie naar het buitenland of aan een uitwisseling met leerlingen van een school in of buiten Europa. Ook een stage in het 4e jaar naar een Engelstalig land zoals de Verenigde Staten, Engeland, Ierland, of Canada staat op het programma!
Er is geen gemengde brugklas zoals bij het reguliere VWO waar leerlingen in het eerste jaar in een HAVO/VWO brugklas worden geplaatst. Vandaar dat nieuwe leerlingen slechts tot het TVWO worden toegelaten nadat zij een aparte toelatingsprocedure hebben doorlopen. Gedurende de eerste twee jaren van hun opleiding zitten TVWO leerlingen in ieder geval bij elkaar in dezelfde klas: de tijd die ze in het Junior gebouw doorbrengen.

TVWO Atheneum of Gymnasium
Het TVWO kan worden gecombineerd met het gymnasium. Leerlingen die dit willen, kunnen vanaf de eerste klas Latijn volgen. Kiest een leerling niet voor Latijn, dan volgt hij/zij het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie). (zie ook: Lessentabel TVWO 1)

Speciaal certificaat
Leerlingen die TVWO volgen, krijgen de eerste drie jaar een groot deel van hun lessen in het Engels; in het vierde jaar verandert dit. Dan beginnen de leerlingen aan het eindexamenprogramma VWO en dat betekent dat de meeste lessen weer in het Nederlands worden gegeven. Toch blijft ook in die laatste fase, het Honours Programme, het karakter van het tweetalig onderwijs aanwezig. Op het Marnix College hebben TVWO’ers die het Honours programma volgen namelijk de mogelijkheid een internationaal erkend certificaat voor het vak Engels te behalen: het zogeheten ‘Cambridge Prociency Exam’.  Met dit certificaat krijgen leerlingen makkelijker toegang tot tal van Engelstalige opleidingen in binnen– en buitenland.

Ouderbijdrage
Naast het vaste deel van de ouderbijdrage en diverse posten in het variabele deel, wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 voor het TVWO een ouderbijdrage van € 450,- per jaar gevraagd. Dit wordt besteed aan alle reizen, extra lessen, lesmaterialen, excursies en activiteiten (clinics en workshops) – ongeveer 2/3 van het bedrag gaat op aan (buitenlandse) reizen. De stage in het 4e jaar valt niet binnen de ouderbijdrage, net als  eventuele vrijwillige uitwisselingen. Alle kosten in klas 1-4 worden uit de gehele ouderbijdrage van klas 1 -4 betaald. De meeste kosten worden gemaakt in klas 2 en 3. Om te voorkomen dat u in die 2 jaar een bijdrage van boven de 600 euro moet betalen, hebben we besloten om de totale kosten over klas 1-4 uit te spreiden.

Meer informatie
Wil je meer weten over het TVWO? Neem dan contact op met mw. Drs. C.B. Poot. Zij is coördinator van het tweetalig onderwijs en op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op telefoonnummer 0318 – 650035. Je kunt haar natuurlijk ook een e-mail sturen: C.Poot@marnixcollege.nl