International Internship Honours 4

 

Als onderdeel van de opleiding aan het Honours Programme loop je in het vierde leerjaar een stage. Je moet het zien als een snuffelstage: de duur is immers niet meer dan twee weken. Onder een stage wordt verstaan een oefentijd van praktisch werken. Dit betekent dat de stage kan plaatsvinden op scholen, bedrijven en non-profitinstellin­gen. Gedurende deze stage werk je ook aan een praktijkopdracht (PO) voor het vak Maatschappijleer.

Bij een stage zijn de volgende partijen betrokken:

  • De stagiair(e).
  • De stagecoördinator, mevr. E. Baudoin(e.baudoin@marnixcollege.nl). Zij organiseert, coördineert en controleert de kwaliteit van de stages, mede aan de hand van het in te leveren stageverslag.
  • De TTO-coördinator, Mevr. Poot. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid van het stageproject.
  • De afdelingsleider  van Honours 4, meneer Verbeek. Hij geeft zijn fiat over data en stageduur.
  • Het gastgezin.

Alle partijen zullen zich inspannen om de stage tot een succes te maken.

Downloads Internship

Stagehandleiding 2019-2020

world map